Statybų valdymas, priežiūra, monitoringas

STATYBŲ PASLAUGOS:
Konsultacinės paslaugos:
Statybos rangovo parinkimas
Satinio projekto įvertinimas statybos kaštų atžvilgiu
Statybos rangos sutarties sąlygų derinimas ir vykdymo kontrolė
Statybos sąmatų analizė bei įvertinimas

Statybų valdymo paslaugos:
Statybų proceso valdymas
Statybos techninė priežiūra
Statybos darbų monitoringas
Naujos statybos butų įrengimo kokybės priežiūra
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų rengimas
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros derinimas ir konsultavimas

STATYBŲ MONITORINGAS:
UAB “Statybų patikra” specialistai visapusiškai kontroliuoja statybų procesą, vykdydami statybos patikros/ monitoringo paslaugas:
Finansinė investicijų į nekilnojamąjį turtą kontrolė
Banko kito finansuotojo suteikto kredito tikslingo panaudojimo kontrolė
Statybų proceso biudžeto ir darbo grafiko kontrolė
Projekto biudžeto, statybos sąmatų analizė bei įvertinimas
Išvadų apie vykdomus ir/ar įvykdytus statybos darbus pateikimas
Statyboje naudojamų medžiagų ir darbų kainų atitikimo vidutinėms rinkos kainoms įvertinimas
Statybvietėje pildomos techninės dikumentacijos atitikimo STR keliamiems reikalavimams vertinimas
Rekomendacijų dėl tolimesnės statybos eigos pateikimas
Statybų monitoringas nėra tiesioginė statybos darbų techninė priežiūra

STATYBŲ MONITORINGO DAŽNUMAS:
Priklauso nuo sutarties su banku/finansuotoju sąlygų bei Užsakovo pageidavimo
Gali būti atliekamas tam tikrais laiko periodais arba pagal įsisavintų kaštų dydį
Gali būti atliekamas pagal tam tikrą į statybas investuotų lėšų dydį
Statybos monitoringo paslauga gali būti užsakyta ir statytojo, ir finansuotojo iniciatyva betkuriame statybos etape

STATYBŲ MONITORINGO PROCESAS:
Bankas arba kitas statinio finansuotojas suteikia kreditą statytojui arba Statytojui yra poreikis atlikti projekto statybos metu įsisavintų kaštų apimtis t.y. patikrą
Su projekto vykdytoju pasirašoma sutartis dėl statybų monitoringo paslaugos
Statybos gen.rangovas ir subrangovas pateikia dokumentus apie faktiškai atliktus darbus bei panaudotus resursus
Išnagrinėjami pateikti dokumentai (atitikimas projektiniams sprendiniams, biudžetui, STR reikalavimams);
Vizituojamas ir tikrinamas statomas objektas (atlikti SMD ir dokumentavimas)
Paruošiama atliktų statybos darbų ataskaita

STATYBŲ MONITORINGUI ATLIKTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
Statybos darbų leidimo kopija
Nustatyta tvarka parengto ir patvirtinto projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalies kopija (pagal projekto sudėtingumą);
Leidimo žemės darbams vykdyti kopija;
Patvirtinto darbų atlikimo grafiko kopiją;
Rangovo įsakymo dėl statybos darbų vadovo paskyrimo kopiją;
Statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestato kopiją;
Rangovo įsakymo dėl techninio prižiūrėtojo paskyrimo (arba techninės priežiūros sutarties kopiją);
Techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato kopiją;
Projekto valdytojo (jei toks yra) sutarties kopija;
Sutarties su generaliniu statybos rangovu kopiją;
Statinio projektavimo sutarties ir projekto autorinės priežiūros sutarties kopiją;
Projekto autorinės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato kopiją;
Atliktų darbų aktų kopijos,statyboje panaudotų medžiagų sąskaitų faktūrų suvestinė (CD formate);
Atliktų statybos darbų (pagal biudžetą) sankaupinė lentelė (CD formate);
Pateiktos dokumentacijos apyrašas (CD formate).

PROJEKTŲ VALDYMO PASLAUGA APIMA:
Paruošiamoji stadija
Konsultacijas turto vystymo klausimais
Investicinės idėjos ir koncepcijos kūrimą
Tinkamo investicijoms sklypo parinkimą
Finansinę projekto analizę
Planavimo stadija
Architektų atranką ir užduoties suformulavimą, optimalių pastatų planiniųir funkcinių sprendimų įgyvendinimą
Projekto įgyvendinimo grafiko ir biudžeto sudarymą ir kontrolę
Detaliojo plano rengimo koordinavimą bei derinimą
Projektavimo ir projekto derinimo organizavimą
Vystymo stadija
Statybos organizavimą ir priežiūrą
Sutarčių vykdymo kontrolę
Pardavimo strategijos, kainodaros kūrimą
Nekilnojamojo turto pardavimo organizavimą
Turto valdymo organizavimą

Tikimės sėkmingo ir abiems pusėms naudingo bendradarbiavimo.